Sammanställning av svar på lagförslag

Kvinnofrid 2018 hade i perioden november 2017 till maj 2018 ett antal lagförslag publicerade på webben vars besökare röstade på.

Nedan är lagförslagen presenterade samt dess resultat av röstningarna.

 

  1. Särskild brottsrubricering för gruppvåldtäkt
  2. Hets mot folkgrupp
  3. Barnäktenskap
  4. Sexualtortyr
  5. Hedersvåld
  6. Svårare våldsbrott

 

Kvinnofrid 2018:s förslag på straffskärpningar är uppdelade i fyra kategorier.

 

  • Hårdare straff: Kategori A – de värsta våldsbrotten
  • Hårdare straff: Kategori B – svåra våldsbrott/brott mot person
  • Hårdare straff: Kategori C – våldsbrott/brott mot person
  • Hårdare straff: Kategori D – mindre allvarliga våldsbrott/brott mot person

Särskild brottsrubricering för gruppvåldtäkt

Det finns ett växande fenomen med gruppvåldtäkter och alltfler överfallsgruppvåldtäkter rapporteras. Den senaste vågen av gruppvåldtäkter i Malmö är bara några exempel.

Idag rubriceras gruppvåldtäkt oftast som grov våldtäkt men inte nödvändigtvis. Det tycker vi är fel. Gruppvåldtäkt måste ha egen rubricering då en gruppvåldtäkt i sig alltid är grov och ska bindas till höga grova straffskalor. 

Gruppvåldtäkt går dessutom till på ett annat sätt än “vanlig” våldtäkt. En grupp människor agerar i ett koordinerat förfarande för att ringa in offrets handlingsutrymme. Ofta är gruppens agerande som tydligt markerar att de inte bryr sig om vad offret har för vilja i kombination med vilket våldskapital en grupp i sig representerar tillräckligt för att hot om våld borde vara uppnått. Så är dock inte fallet. 

Vi tycker därför att en brottsrubricering måste träffa samtliga gärningsmän som agerar i koordinerat förfarande. Om man tar sikte på första stycket i våldtäktsparagrafen som den är utformad idag så tycker vi att den som deltar med att hålla utkik, vara med och skrämma med sin närvaro, agerar chaufför för att förflytta offret eller utövar psykologiska påtryckningar i situationer där andra utövat hot eller våld mot offret ska, tillsammans med de som utövat hotet och våldet, dömas för gruppvåldtäkt om personen haft för syfte att tillägna sig sexuella handlingar. 

Detsamma anser vi ska gälla för personer som agerar i koordinerat förfarande men där man inte kan identifiera hot om våld eller våld. Det vill säga om man i koordinerat förfarande utnyttjar att en person befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Vi tycker att straffskalan ska ligga på lägst 14 år och max 20 år i fängelse för den oerhörda kränkning en gruppvåldtäkt innebär.

På grund av den gruppdynamik som vi beskrivit ovan, bör även de som inte haft uppsåt att själv tillägna sig sexuella handlingar men på något sätt deltagit i det koordinerade förfarandet dömas för gruppvåldtäktsbrott. Därför anser vi att det måste finnas ett deltagandebrott för gruppvåldtäkt som vi vill kalla “deltagande i gruppvåldtäkt”.

Vi tycker att straffskalan ska ligga på lägst 6 år och högst 14 år i fängelse för deltagandebrottet

Inkomna svar

Hets mot folkgrupp

Idag sprids kvinnofientliga/kvinnohatande idéer fullt lagligt varje dag. Kvinnor är den grupp som under längst tid, i alla kulturer, över alla landsgränser och i alla världsdelar utsatts för svåra fysiska och psykiska förföljelser. Huruvida samhället ser dig som kvinna eller man är något du inte väljer. De som hatar kvinnor bestämmer huruvida du är en kvinna och du kan inte värja dig.

I Sverige åtalas människor om de uttrycker “missaktning” om en annan folkgrupp vilket är en väldigt lågt ställd tröskel men det är fullt LAGLIGT att sprida idéer om att:

– kvinnor inte ska fredas från våld på samma villkor som män
– kvinnor ska tåla oönskade sexuella handlingar
– kvinnor ska kontrolleras fysiskt och psykiskt på olika sätt
– kvinnor ska utsättas för könsstympning eller annan lemlästning
– kvinnor har andra och/eller sämre rättigheter än män
– kvinnor är mindre intelligenta än män
– tvångsgifte av kvinnor och barngifte är okej
– sex med flickor är ok om man tvingat flickan att gifta sig med förövaren

Vi tycker det är absurt! Brotten mot kvinnorna världen över är brott mot mänskligheten!

Många kvinnor väljer att finna sig i någon av ovannämnda just på grund av att det är tillåtet att fritt sprida dessa idéer men utan att de som sprider idéerna ifrågasätts. Ofta skyddas grupper som framför sådana åsikter om kvinnor från kritik just genom bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Därför tycker vi att kvinnor som grupp också ska omfattas av brottet hets mot folkgrupp! Den som uttalar någonting med innebörden i listan ovan ska lagföras för hets mot folkgrupp!

I samma förslag KRÄVER vi att allt inflöde av pengar till organisationer som sprider citat ur religiösa texter, idéer och påståenden med den innebörd som framgår av listan omedelbart stoppas. Detta gäller både inflöde av pengar från det allmänna och från utlandet. Med spridning inom ramen för föreningen avses sådant som predikas eller föreläses inom ramen för verksamheten, liksom sådant som tillhandahålls eller hänvisas till i textform eller annan form av föreningen.

De föreläsare som bjuds in för att tala inför medlemmarna ska granskas. Om en företrädare för föreningen sprider kvinnofientliga idéer utanför föreningens verksamhet ska även detta föranleda att rätten till stöd dras in, eftersom en företrädare för föreningen kan antas uppfattas som auktoritativ för föreningens

medlemmar eller andra. Med spridning utanför verksamheten kan samma definition av spridning användas som används i lagen om hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § 1 st BrB).

Vidare kräver vi en lagstadgad rätt för myndighet att övervaka offentliga sammankomster och föreningar där bevis om spridning av sådana idéer finns. Dvs religionsfriheten måste underordnas individens rättigheter i det offentliga rummet.

Inkomna svar

Barnäktenskap

Idag är inte barnäktenskap kriminaliserat i sig. Det är kriminaliserat att arrangera äktenskapsresa och att tvinga någon att gifta sig och man har inte krav på straffbarhet i det landet där själva giftermålet äger rum, men det finns ingen lag som särskilt kriminaliserar barnäktenskap. Ibland erkänner till och med svenska staten barnäktenskap om det ingåtts innan personerna kom till Sverige. Detta strider mot ordre public i Sverige.

Straffet för att arrangera äktenskapsresa för barn som redan bor i Sverige eller att tvinga ett svenskt barn att gifta sig är max 2 respektive 4 år i fängelse. Regeringen har i Kommittédirektiv adresserat frågan om att inte erkänna barnäktenskap som ingåtts innan parterna kom till Sverige. Man har även börjat diskutera frågan om att införa lagstadgad straffskärpning för hedersmotiverad brottslighet. Detta är inte tillräckligt.

Den som skickar ett barn ut ur landet för att gifta sig i ett land där barnäktenskap är lagligt, och där våldtäkt inom äktenskapet är vardagsmat, skickar ett barn till ett liv fyllt av vardagliga våldtäkter och graviditeter som en flickas kropp inte är skapad för att hantera. Hon skickas till ett liv i slaveri och stor risk för våld i äktenskapet. Därför anser vi att arrangerande av äktenskapsresa och tvångsäktenskap som berör barn måste ha en särskild rubricering med betydligt hårdare straff. Straffet ska vara lägst 14 år och max 20 år i fängelse vid normalgraden. Vid grovt brott, dvs med hänsyn till stor åldersskillnad och att barnet är mycket ungt borde straffet istället vara lägst 20 år och livstid som maximistraff. Vi repeterar – det handlar om SL AVERI.

Vi vill inte heller stanna där. Såsom i Nederländerna tycker vi att ett barn som kommer med sin “make” till Sverige omedelbart behandlas som ensamkommande barn och placeras långt ifrån familjen. Om barnet är under 15 år och “maken” är över 25 år ska han diskvalificeras från att söka asyl och återsändas omedelbart då personer som har en sådan inställning till flickor och kvinnor att de gifter sig med ett barn inte kan ses som flykting. Det motverkar då syftet med asylrätten.

Inkomna svar

Sexualtortyr

 Vi har den senaste tiden sett fall av sexuella övergrepp som i ordets rätta bemärkelse svårligen kan beskrivas som vare sig gruppvåldtäkt, grov våldtäkt eller grov misshandel. Det är fråga om ett långt och utdraget brott där man utsätter offret för fruktansvärda plågor genom “sexuellt” övergrepp. Vi ser det hända runtom i världen men vi ser det också i Sverige!

Det handlar till exempel om att våldsamt många män ger sig på en enda stackars kvinna och utsätter hennes känsliga organ och anal för en fruktansvärd behandling genom sexuella handlingar under en lång och utdragen tid. Det handlar om att kvinnor utsätts för våldtäkter både oralt, analt och vaginalt samtidigt där hon får andnöd och riskerar men för livet genom att hennes känsliga kroppsöppningar skadas.

Det handlar om situationer där män stoppar in främmande föremål i kvinnan, vilket har sexuella implikationer, men syftet är att orsaka smärta snarare än att mannen själv vill erhålla njutning. Det handlar om att misshandla, strypa och samtidigt misshandla kroppsöppningar med penetration med penis eller främmande föremål.

Dessa gärningar har en väldigt stor effekt även på kvinnor i övrigt. Kvinnor förmås genom dessa handlingar att hålla sig hemma för att undvika att bli överfallna av gäng. Effekterna på samhället är stora!

Denna typ av brott har ett ytterligare motiv än sexuell handling. Sexualtortyr är en mer lämplig beskrivning av gärningarnas egentliga innebörd. Därför anser vi att det ska kallas för detta!

Vi tycker att lägsta straff för detta brott bör vara 20 år i fängelse och max livstid.

Inkomna svar

Hedersvåld

Regeringen har i Kommittédirektiv adresserat frågan om att införa lagstadgad straffskärpning för hedersmotiverad brottslighet. Detta är inte tillräckligt. Det är bra att det införs en straffskärpning eftersom de vanligaste hedersmotiverade brotten är misshandel och inte något koordinerat förfarande men många av hedersbrotten begås i koordinerat förfarande inom en grupp. Hedersbrott begås av hela släkter eller samhällen.

Det går till så att en person kan lura hem dottern/sonen för att hon/han sedan ska tillfångatas och transporteras ur landet. I den processen är ett flertal olika individer delaktiga på olika sätt – till exempel genom att speja på offret, utöva psykologiska påtryckningar, transportera offret, inhysa offret i sitt hem, ordna med biljetter till utlandet etc.

Inspiration från terrorlagstiftningen och människohandelslagstiftningen:
Alla individer som med uppsåt i frågan om att offret på ett eller annat sätt ska utsättas för något som är kriminaliserat i Sverige bör dömas för hedersbrott. Det kan röra sig om allt från att syftet är att flickan ska misshandlas, bli avklippt håret mot sin vilja, mördas eller giftas bort. Vi förespråkar därför en brottsrubricering som tar sikte på detta koordinerade förfarande med hänvisning till motiven vid införandet av människohandelsbrottet.

Vidare bör rubriceringen ta fasta på terrorlagstiftningen vad gäller utformningen av brottet dvs att en rad brottsliga gärningar definieras som hedersbrott när det sker i syfte att kontrollera en flickas eller kvinnas liv och sexualitet för att bevara “hedern” i familjen.

Straffskalorna bör bestämmas utifrån den brottsliga gärning som begås (vilket förfarande gm själv ägnar sig åt) och i vilket syfte gm förstod att handlingarna begicks. Till exempel: om gärningen som begicks var olaga frihetsberövande syfte att föra offret ur landet för att mörda vederbörande så bör straffet bestämmas dels med ledning av straffskalan för olaga frihetsberövande och med ledning av straffskalan för mord.

Inkomna svar

Svårare våldsbrott

Förslagen nedan är motiverade av att brotten är mycket grova och några utgör brott mot mänskligheten. Det finns inga ursäkter för vissa brott. Ålder, belägenhet o.s.v. är inte relevant. Samhället måste visa att dessa brott är oacceptabla och vi måste värna om människor som gör rätt och förskjuta de som gör fel! Allt annat är barbari.

Förslag på kompletterande åtgärder (för specificering av brotten i kategorierna A-D, se nedan).

1. Socialbidrag och andra ekonomiska bidrag ska dras in efter frigivning vid brott som presenteras i kategori A och B.

2. Avskaffa mängdrabatten för samtliga brott i kategorierna A , B, C och D

3. Avskaffa ungdomsrabatten vid påföljdsbestämning för brott i kategorierna A och B

4. Sänk straffåldern för brott i kategori A, B och C till 13 år

5. Inför straffansvar för föräldrar vid bevisad underlåtelse att agera då barnen påvisat eskalerande brottslighet som till slut lett till begånget brott i kategori A och B

6. Ta bort presumtionen för villkorlig frigivning på grund av skötsamhet

7. Höj skadestånd till vålds- och våldtäktsoffer till att täcka all rehabilitering och även ideellt skadestånd

8. Påföljden för ickemedborgare för kategori A och B ska till viss del ersättas av utvisning och även innebära absolut spärr mot att erhålla medborgarskap. Detta ska vara en direkt följd av lagföringsbeslut, en administrativ åtgärd, på samma sätt som att vissa trafikbrott leder till indraget körkort.

9. För brott som begås av ickemedborgare och ingår i kategori A och B ska ingen hänsyn tas till status i landet personen utvisas till. Utvisning ska med andra ord ske oavsett förhållanden i hemlandet.

10. För brott i kategori A och B som begåtts av person vars medborgarskap baseras på flyktingstatus ska medborgarskapet upplösas och förövaren utvisas då medborgarskapet erhållits på falska grunder om skyddsbehov. Eventuella ärenden eller pågående processer beträffande förövares medborgarskap avslutas per automatik då grova vålds- och sexualbrott genom handling diskvalificeras från kategorin skyddsvärda individer, vilka omfattas av asylrätten.

11. Utvisningstiderna måste förlängas och vid särskilt svåra brott gälla på livstid.

12. Den som ingått äktenskap med barn under 15 år, och/eller den som bestämt att barn under 15 
år ska ingå äktenskap med en person över 25 år, ska omedelbart diskvalificeras från asylrätt.
Detta på den grund att deras agerande strider mot jus cogens.

Inkomna svar

Hårdare straff: Kategori A

Straffskalorna idag skyddar inte offren varesig genom att hindra vederbörande att begå nya brott eller genom att verka moralbildande. Vi förkastar rådande idéer och påståenden baserad på lösa boliner som kallas forskning och ett cykloptänk om att straffskalor är irrelevanta för moralbildningen. Uppenbarligen begår många människor upprepade våldsbrott.

Fokus måste vara på offrens rätt till upprättelse, offrets känsla av att samhället ger offret makten tillbaka över sitt liv och att avskräcka våldsbrottslingar från att begår fler brott. Om brottslingar fortsätter begå upprepade brott måste samhället skyddas från dem, vi ska inte riskera att personen begår fler brott med hänvisning till högtravande forskning om att gärningsmannen har större chans att bli fungerande om vi inte straffar så hårt och därmed en tillgång för samhället. Offren är en tillgång för samhället. Gärningsmännens bidrag till samhället är av mindre intresse.

Offrens behov av upprättelse går före gärningsmannens vilja att leva sitt liv. Offrets upprättelse och gärningsmannens förnedring/förlust går hand i hand. Det är så vi visar för gärningsmannen att denne inte har rätt att med våld utöva makt över andra personer.

Att inte straffa den som begår brott med hänvisning till att det är bra för samhället om personen eventuellt kan komma att bli fungerande i samhället igen med följden att icke-våldsbenägna människors liv riskeras är barbariskt…. Även om denna lögn vore sanning så säger vi NEJ TACK till att offra individers liv och lem för samhällets bästa!

Därför röstar vi för följande förslag:

Sätt straffskalan till lägst 20 år och maxstraff livstid i fängelse för följande brott:

• mord (idag lägst 10 högst 18 år men livstid vid försvårande omständigheter)

• sexualtortyr (rubricering finns ej idag)

• synnerligen grov misshandel (idag lägst 4 högst 10 år)

• grovt sexuellt övergrepp mot barn (idag lägst 1 och högst 6 år)

• vilseledande av barn till äktenskapsresa/ äktenskapstvång vad gäller barn i särskilt ung ålder (finns ej idag)

• hedersbrott bör straffas utefter det brott som åsyftats med handlingen (rubricering finns ej idag) Inför bindande straffskalor för samtliga av ovannämnda brott

Inkomna svar

Hårdare straff: Kategori B

Straffskalorna idag skyddar inte offren varesig genom att hindra vederbörande att begå nya brott eller genom att verka moralbildande. Vi förkastar rådande idéer och påståenden baserad på lösa boliner som kallas forskning och ett cykloptänk om att straffskalor är irrelevanta för moralbildningen. Uppenbarligen begår många människor upprepade våldsbrott.

Fokus måste vara på offrens rätt till upprättelse, offrets känsla av att samhället ger offret makten tillbaka över sitt liv och att avskräcka våldsbrottslingar från att begår fler brott. Om brottslingar fortsätter begå upprepade brott måste samhället skyddas från dem, vi ska inte riskera att personen begår fler brott med hänvisning till högtravande forskning om att gärningsmannen har större chans att bli fungerande om vi inte straffar så hårt och därmed en tillgång för samhället. Offren är en tillgång för samhället. Gärningsmännens bidrag till samhället är av mindre intresse.

Offrens behov av upprättelse går före gärningsmannens vilja att leva sitt liv. Offrets upprättelse och gärningsmannens förnedring/förlust går hand i hand. Det är så vi visar för gärningsmannen att denne inte har rätt att med våld utöva makt över andra personer.

Att inte straffa den som begår brott med hänvisning till att det är bra för samhället om personen eventuellt kan komma att bli fungerande i samhället igen med följden att icke-våldsbenägna människors liv riskeras är barbariskt…. Även om denna lögn vore sanning så säger vi NEJ TACK till att offra individers liv och lem för samhällets bästa!

Därför röstar vi för följande förslag:

Höj lägsta och högsta straffskalan för följande brott med 10 år:• dråp (idag lägst 6 högst 10 år)
• grov misshandel (idag lägst 1 år och 6 månader högst 6 år)
• grov våldtäkt (idag lägst 4 högst 10 år)

• grov våldtäkt mot barn (idag lägst 4 högst 10 år)
• människohandel (idag lägst 2 högst 10 år)
• grovt rån (idag lägst 4 högst 10 år)
• äktenskapstvång av vuxen (idag max 4 år, inget lägsta straff satt.
• vilseledande till äktenskapsresa (idag max 2 år, inget lägsta straff satt)• våldtäkt mot barn (idag lägst 2 och högst 10 år)

• gruppvåldtäkt (rubricering finns ej idag) bör straffas med lägst 14 år och max 20 år i fängelse.• deltagande i gruppvåldtäkt (rubricering finns ej idag) bör straffas med lägst 6 år fängelse och max 14 år.

Inför bindande straffskalor för samtliga av ovannämnda brott

Inkomna svar

Hårdare straff: Kategori C

Straffskalorna idag skyddar inte offren varesig genom att hindra vederbörande att begå nya brott eller genom att verka moralbildande. Vi förkastar rådande idéer och påståenden baserad på lösa boliner som kallas forskning och ett cykloptänk om att straffskalor är irrelevanta för moralbildningen. Uppenbarligen begår många människor upprepade våldsbrott.

Fokus måste vara på offrens rätt till upprättelse, offrets känsla av att samhället ger offret makten tillbaka över sitt liv och att avskräcka våldsbrottslingar från att begår fler brott. Om brottslingar fortsätter begå upprepade brott måste samhället skyddas från dem, vi ska inte riskera att personen begår fler brott med hänvisning till högtravande forskning om att gärningsmannen har större chans att bli fungerande om vi inte straffar så hårt och därmed en tillgång för samhället. Offren är en tillgång för samhället. Gärningsmännens bidrag till samhället är av mindre intresse.

Offrens behov av upprättelse går före gärningsmannens vilja att leva sitt liv. Offrets upprättelse och gärningsmannens förnedring/förlust går hand i hand. Det är så vi visar för gärningsmannen att denne inte har rätt att med våld utöva makt över andra personer.

Att inte straffa den som begår brott med hänvisning till att det är bra för samhället om personen eventuellt kan komma att bli fungerande i samhället igen med följden att icke-våldsbenägna människors liv riskeras är barbariskt…. Även om denna lögn vore sanning så säger vi NEJ TACK till att offra individers liv och lem för samhällets bästa!

Därför röstar vi för följande förslag:
Höj lägsta och högsta straffskalan för följande brott med minst 5 år:
• grov fridskränkning/ grov kvinnofridskränkning (idag lägst 9 månader högst 6 år)
• olaga äktenskapstvång (idag inget lägsta straff, högsta straff 4 år)
• våldtäkt (idag lägst 2 år högst 6 år)
• rån (idag lägst 1 högst 6 år)
• grovt olaga hot (idag lägst 6 månader högst 4 år)
• sexuellt övergrepp mot barn (idag inget lägsta straff och maximistraffet är 2 års fängelse) Inför bindande straffskalor för samtliga av ovannämnda brott

Inkomna svar

Hårdare straff: Kategori D

Straffskalorna idag skyddar inte offren varesig genom att hindra vederbörande att begå nya brott eller genom att verka moralbildande. Vi förkastar rådande idéer och påståenden baserad på lösa boliner som kallas forskning och ett cykloptänk om att straffskalor är irrelevanta för moralbildningen. Uppenbarligen begår många människor upprepade våldsbrott.

Fokus måste vara på offrens rätt till upprättelse, offrets känsla av att samhället ger offret makten tillbaka över sitt liv och att avskräcka våldsbrottslingar från att begår fler brott. Om brottslingar fortsätter begå upprepade brott måste samhället skyddas från dem, vi ska inte riskera att personen begår fler brott med hänvisning till högtravande forskning om att gärningsmannen har större chans att bli fungerande om vi inte straffar så hårt och därmed en tillgång för samhället. Offren är en tillgång för samhället. Gärningsmännens bidrag till samhället är av mindre intresse.

Offrens behov av upprättelse går före gärningsmannens vilja att leva sitt liv. Offrets upprättelse och gärningsmannens förnedring/förlust går hand i hand. Det är så vi visar för gärningsmannen att denne inte har rätt att med våld utöva makt över andra personer.

Att inte straffa den som begår brott med hänvisning till att det är bra för samhället om personen eventuellt kan komma att bli fungerande i samhället igen med följden att icke-våldsbenägna människors liv riskeras är barbariskt…. Även om denna lögn vore sanning så säger vi NEJ TACK till att offra individers liv och lem för samhällets bästa!

Därför röstar vi för följande förslag:
Höj lägsta straffskalan för följande brott till en månad i fängelse:
• misshandel (idag är lägsta straff ej satt och maximistraffet är 2 års fängelse)
• sexuellt ofredande (idag är lägsta straff ej satt och maximistraffet är 2 års fängelse)
 • olaga hot (idag är inget lägsta straff satt och maximistraffet är 1 år fängelse)
Inför bindande straffskalor för samtliga av ovannämnda brott

Inkomna svar